www.lerenvanhonden.nl

Gedragsbegeleiding en training

Algemene voorwaarden

I. Definities

De Gedragsbegeleider: Maudy de Miranda, gevestigd te Made. Cliënt/deelnemer: de eigenaar van het dier, die de gedragsbegeleider opdracht geeft inzake het geven van een consult een les of workshop.

II. Algemeen 

Alle tussen de Gedragsbegeleider en de cliënt gemaakte afspraken en/of te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:

1. De Gedragsbegeleider zal de afspraak/overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De gedragsbegeleider zal de cliënt en hond naar beste vermogen begeleiden.

3. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer de gedragsbegeleider ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.

III. Adviezen, therapieën en training 

1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan de Gedragsbegeleider.

2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide kennis en deskundige ervaringen van de Gedragsbegeleider.

3. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de Gedragsbegeleider. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

4. De Gedragsbegeleider kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.

5. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

6. De Gedragsbegeleider behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie.

7. Een consult, het volgen van lessen of het gebruik van trainingsmateriaal of-produkten, geschieden op eigen risico van de cliënt. De Gedragsbegeleider kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies of diefstal.  Cliënten, deelnemers en honden dienen WA-verzekerd te zijn.

IV. Betaling/afspraken 

1. Gemaakte afspraken tussen de Gedragsbegeleider en cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.

2. De Gedragsbegeleider behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van cliënt.

3. Indien door ziekte of overmacht van de Gedragsbegeleider een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt de Gedragsbegeleider er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.

4. Betaling dient contant na het consult/de eerste les van de hond of per factuur binnen de betalingstermijn te geschieden.

5. Honden welke een privé-training ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten. De Gedragsbegeleider is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de therapie/training.

6. Alle door de Gedragsbegeleider verstrekte rapporten, cursusmaterialen, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling of trainingslessen en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gedragsbegeleider worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

Door het maken van een afspraak wordt de cliënt/deelnemer aan de activiteit verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.